Hyh Society ��� Flower ��� Bubba Kush ��� 052422BK