Ovisshetsrapporter

OVISSHETSRAPPORTER Erfarenheter av att arbeta med skav och glapp i välfärdssystem Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 2016-20212 Lärcoach och redaktör Konceptutveckling Ovisshetsrapportörer Grafisk formgivnig Väderillustrationer Finansiär 2018-2021 Ansvarig utgivare Pernilla Glaser Elin Engström Pernilla Glaser Hanna Andersson Elin Engström Pernilla Glaser Jonas Karlsson Netta Korhonen Matilda Legeby Pia McAleenan Karin Petursson Elin Engström Karin Petrusson Johan Bresow Allmänna Arvsfonden SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Individ Upplevelse Styrning Regler Praktiker Praxis3 Arbete pågår Arbete pågår Ovisshetsrapporter är en samling berättelser och samtidigt en plats för fortsatt berättande. Den är skapad av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du är en tjänsteman eller en aktivist eller både och, du är fören- ingsmedlem eller VD eller något helt annat i en position där du organiserar, driver på, förhandlar och förändrar. Du verkar utanför och inuti system som du ibland kan ta stöd mot och ibland kämpar för att ta dig igenom och runt. Du har upplevt skav och glapp där det som borde hända inte händer. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre. Ovisshetsrapporter samlar några erfarenheter från Förnyel- selabbets snart femåriga verksamhet. Här finns berättelser om den ovisshet som enskilda behovsägare upplever i mötet med välfärden och här finns berättelser om den ovisshet som utförare av välfärd upplever enskilt och gemensamt. I Oviss- hetsrapporter finns också berättelser om hur en processledare kan arbeta med sin egen ovisshet och andras. Vi vet att du som förändringsagent ofta arbetar i motvind och att du kan vara ensam i din roll. Vi vet att du ibland måste argumentera hårt för din sak och kanske inte ges något utrym- me alls att göra din röst hörd. När vi träffar dig är du ofta i ett trängt läge. Uppdraget är stort och resurserna små, samverkan med andra viktiga parter saknas eller fungerar inte som ni önskar, krav på leverans och uppföljning stämmer inte överens med verksamheten och det viktigaste hotar att komma sist snarare än först. Du har deltagit i vårt arbete trots allt. Trots att det egentligen inte finns tid. Du har gett plats åt ovissheten när det har varit som mest utmanande. Du har vågat tro på att närvaro med andra i både kropp och sinne hjälper oss att se nya möjligheter. Förnyelselabbet skapar mötesplatser runt komplexa sam- hällsutmaningar. Vi samlar alla berörda aktörer och ger många olika verktyg för att synliggöra vad ett problem innehåller och hur olika agendor verkar med och mot varandra. I vår verk- samhet håller vi två samtidiga perspektiv som vi uppfattar som avgörande för systemtransformation. En grupp består av individer och vi arbetar alltid med unika och samtidigt delade erfarenheter av att vara människa. Vi ger deltagare stöd i att lokalisera mänsklig kapacitet och förstå hur vi individuellt rea- gerar tillsammans med andra. Ett system består av kollektiv. Vi hjälper olika aktörer att förstå hur de tillsammans med andra grupper utgör system och var förflyttningar är möjliga. Förnyelselabbet erbjuder metoder och plats. Vi ingår själva som projekt och processledare i samma utvecklingsarbete som du gör. Vi ingår i det lärande som söker fördjupad förstå- else för hur vi kan organisera förändringsarbete. Vi ställer oss frågor kring betydelsen av språk, gestaltning, representation och olika former av samverkan. Vi arbetar själva med vår egen uthållighet för ovisshet och vår förmåga att se och undersöka komplexitet. Vi vet att en organisation eller en del av en organisation är ett landskap som både är synligt och samtidigt består av många underjordiska nätverk och hemliga gångar som också påver- kar vad som sker vid ytan. Vi vet att man kan gå vilse utan att ens behöva ta ett steg. Sammanhangen där vi befinner oss är platser som består av andra människor. Ändå kan mycket ske som är svårt att förklara. Trycket kan öka och konflikter lika våldsamma som åskväder kan bryta ut och solen kan plötsligt titta fram och värma upp det som varit nedkylt. I Ovisshetsrapporter finns vittnesmål om smärtsamma kon- frontationer med det yttre okända och en känsla av egen otill- räcklighet. Men också erfarenheter av hur nya tidigare otänkta tankar plötsligt tänks tillsammans och hur ovisshet blir en plats för upptäckarglädje och insikter. Vi vet att förmågan att skapa utrymme för och hantera ovisshet är något som kan tränas både som kompetenser och hanteras med strategier och arbetsmetoder. Det är ett kontinuerligt uppdrag för både individer och organisationer. Och det är ett uppdrag vars vikti- gaste genomförande sker i gränssnitt; mellan individ och kol- lektiv, mellan olika grupper, mellan heterogena perspektiv och kunskaper. Förnyelselabbet är en medlare och en översättare. Arbetet med Ovisshet förutsätter olika former av brobyggande och mäklande, mellanrumsförmågor som långsamt börjar ta plats i våra ofta stuprörsformerade organisationer. Vår förhoppning är att du kan använda Ovisshetsrapporter som en kompis som står på din sida. Kanske kommer du att känna igen dig och förhoppningsvis blir du inspirerad. Vi visar på perspektiv vi tycker är viktiga och metoder vi lärt oss, testat och hittat på. Vi delar med oss av sådant vi sett och tänkt och som andra beskrivit. Och vi ställer frågor om något av det vi tyckt varit märkligt och svårt. Du kan ta dig an Ovisshetsrapporter som du själv vill. Du kan se det som ett öppet arkiv eller en samling exempel och referenser som växer fram över tid och där du själv är varmt välkommen att bidra. Du kan ta dig fram i materialet på det sätt som passar dig. Vi har lagt in material som du kan skriva ut och använda till egna workshoppar med fokus på de frågor som är viktiga för dig och din grupp. Kära läsare, Välkommen till ovissheten Ovisshetsrapporter är Förnyelse- labbets öppna arkiv för skav och över- raskande insikter. Här finns metoder för att förstå, och erfarenheter av att uppleva det som är diffust och kom- plext i våra väl- färdssystem. Vi fyller på arkivet kontinuerligt här och på linkedin.4 I det här materialet kommer du här och där att finna olika frågor och ytor att respondera på, själv eller tillsammans med andra. Här finns några reflektionsfrågor du kan använda, så få eller många du vill, som stöd i samtal med dig själv och andra. Du är förstås välkommen att hitta på dina egna frågor istället eller ändra de så att de passar bättre för vad du vill diskutera. Välj själv om du eller ni vill vara anonyma eller delta med namn och verksamhet. Donera i text, ljud, film, foto, det som passar dig. Ovisshetsrapporter är ett arkiv för skav och överraskande insikter. Här finns metoder för att förstå, och erfarenheter av att uppleva det som är diffust och komplext i våra väl- färdssystem. Vi fyller på arkivet kontinuerligt med nya artik- lar här och på Linked in. Vill du bidra med dina tankar och erfarenheter av ovisshet? Din donation kan ha betydelse för andras uthållighet – även om den kan verka liten vid första anblick. Medan vi bygger ut flera former för donation kan du bidra genom att skicka dina erfarenheter till oss per mail: elin.eng@svid.se Ovisshetsdonera När har du upplevt osäkerhet kring ditt mandat och hand- lingsutrymme? Har du haft stöd i att hantera den osäkerhe- ten?Vilket stöd hade du önskat dig? När har du upplevt en plötslig vändning från en osäkerhet som varit utmanande till något roligt och meningsfullt? När har du upplevt osäkerhet hos en behovstagare, en kollega eller en samarbetspart? Hur kom det till uttryck? Hur kunde du och/eller andra bemöta detta? Upplever du att det finns utrymme och metoder i din verk- samhet för att reflektera kring det som är ovisst och osäkert? Vad skulle du önska att det fanns mer plats för? OvisshetsdonationDen här kartan bygger vi på kontinuerligt med nya öar. Från den här kartan kan du klicka dig runt i materialet. Om du vill komma tillbaka till den här sidan kan du alltid klicka på knappen Ovisshetskarta som du hittar överst på sidorna. OVISSHETSKARTA Friktion mellan barnens drivkraft och samhällets signaler Osäkra boendesituationer ”Soc ringde och sa att vi hade 15 dagar på oss att hitta eget boende” OvisshetskartaProblemen som inte vet några gränser de och sa de 15 dagar t hitta eget Rörelser i system E r f a r e n h e t e r o c h m e t o d er 8 Elin Designer Pernilla Processledare Netta Designer Matilda Designer L y s s n a F r å g a V ä n t a Å t e r k o m m a B e s k r i v a U t m a n a L e k a S k r i v a L ä s a D r ö m m a K ä n n a Att de sker saker när man återkommer Att man kan hitta en plats också i det man inte förstår Att man tillsammans kan läka det som drabbar den enskilda En acceptans för det ofärdiga En tro på en förändringskraft hos människor, att långsamt och gemensamt skifta perspektiv hos mig själv och hos andra Jobba med lera, själv och med andra E n ( e n v i s ) t r o p å a t t a l l t a l l t i d k a n g ö r a s b ä t t r e B r o t t a s l ä n g e m e d e n f r å g a Uppskatta komplexiteten. Titta på systemet, se de individuella människorna. Involvera på riktigt. Se problem bakom problem S k is s a Mod F a n t i s e r a Vi som driver på Vi är ett tvärdiciplinärt team med kunskaper som spänner över sociologi, nationalekonomi, design, konst och pedagogik. Tillsammans ställer vi frågor och utvecklar metoder och processer i den framväxande praktiken systemdesign. , L y s s n a , Lär a k ä n n a , I n v o l v e r a S a m s k a p a P r o t o t y p a L y s s n a , L ä r a k ä n n a , In vo l v e r a E mpati System t ä n k a n d e V i s u a l i s e r i n g a r R o t o r s aker B e r ä t t e l s e r9 Jonas Analytiker Karin Designer Pia Projektledare Hanna Designer Individuell kunskap kan fördjupas i ett kollektiv Lärandet kräver ord och ord kräver förståelse Att transportera sig med tåg, till fots, tillsammans i workshop eller i fantasin frigör ett utrymme En annans blick, nyfikna frågor kan vara förlösande Utrymme för det mjuka Respekt för det svåra Beredskap för det oförutsägbara Ser och hör i mellanrummet, det osynliga och osagda S e L y s s n a K ä n n a P a u s a Ö p p n a N a v i g e r a D r ö m m a M a t e r i a l i s e r a Kittlar den inneboende världsförändraren S e r a n d r a s s t y r k o r o c h d r i v k r a f t e r N y f k en Vå g a r f r å g a K a s t a r m i g u t U t m a n a r K o p p l a r i h o p V i s a r u p p o f ä r d i g a t a n k a r N y f k e n h e t Bes l u t s a m h e t V ä r m e K ä n n a Ges ta lt a S y n l i g g ö r a F u n d e r s a m U p p m ä r k s a m F r å g a n d e Synliggöra berättelser och erfarenheter som en ingång i det komplexa Den gemensamma reflektionen för att veckla ut det ovissa Ett nyfiket testande för att öppna upp det svåraNext >

NOTE: This publication is pending deletion. The account which was used to upload this publication needs to be renewed in order for this publication to stay online.

What else can you publish with FlowPaper?

FlowPaper provides a publisher that can be used to convert PDFs into a range of different publications. A few different publications can be seen below.

Interactive Publication

Create an interactive PDF Flipbook

Use FlowPaper to convert your PDFs to interactive 3D flipbooks